മിഠായിത്തെരുവിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു