വിലാസം

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് വിവരങ്ങള്‍

തസ്തിക പേര്

ഫോണ്‍

 ഓഫീസ്  മൊബൈല്‍/ റസിഡന്‍സ്
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എസ്. വിനോദ് മോഹൻ 0471-2518885 9400077222/9447023352
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ജി. രാജ്‌മോഹൻ 0471-2518885 8075074340
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. സന്ധ്യ ആർ. 0471-2518558 9446474714
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. സി. എ. അരുൺ കുമാർ 0471-2518220 9447751129
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. അഅനിൽ കുമാർഎസ്. 0471-2517082 8089771652
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ഷാബു കുമാർ എസ്. 0471-2518564 9946010595
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. സലിൻ എസ്. രാജൻ 0471-2518218 9447388159
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പ്രദീപ് വർഗീസ് 0471-2518818 8547046467
പേഴ്സണൽ അസിറ്റന്റ് ശ്രീ. ഷീജോ ഫിലിപ്പ് 0471-2517113 9496265930

ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡന്‍സ് സ്ഥിര മേല്‍വിലാസം
റൂം നമ്പർ 101
ഒന്നാം നില
അനെക്സ് -2
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ടെലിഫോൺ:0471- 2333091
മൊബൈൽ: 9400553344
ഇ-മെയിൽ-min.agri@kerala.gov.in
ലിംന്തർഴ്സ്റ്റ്
ദേവസ്വം ബോർഡ് ജംഗ്‌ഷൻ
നന്തൻകോട്
തിരുവനന്തപുരം
സുജലയം
മറ്റപ്പള്ളി
നൂറനാട് പോസ്റ്റ്
മാവേലിക്കര, പാലമേൽ
ആലപ്പുഴ -690504

വിലാസം

ജീവചരിത്രം

സംസ്ഥാന പൊതു വിവരാവകാശ ഓഫീസർ ശ്രീ സജിൻ എസ്. രാജൻ
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ടെലിഫോൺ:0471- 2518218
മൊബൈൽ:9447388159
ഇ-മെയിൽ: salinsrajan@gmail.com
അപ്പലെറ്റ് അതോററ്റി ശ്രീമതി. സന്ധ്യ ആർ.
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ടെലഫോൺ: 0471- 2518558
മൊബൈൽ : 9446474714
ഇ -മെയിൽ: sandhya4tvm@gmail.com