ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡന്‍സ് സ്ഥിര മേല്‍വിലാസം
റൂം നമ്പർ 603
ആറാം നില
അനുബന്ധം- 1
സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം- 695001
ഫോൺ: 0471- 2325232
മൊബൈൽ: 9400552200
ഇ-മെയിൽ: min.ports@kerala.gov.in
തൈക്കാട് ഹൗസ്,
വഴുതക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം
'താജ്' എ-25,
ജവഹർ നഗർ,
എരഞ്ഞിപ്പാലം പി.ഒ
കോഴിക്കോട്
കേരളം
673006

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് വിവരങ്ങള്‍

തസ്തിക പേര് ഫോണ്‍
ഓഫീസ് മൊബൈല്‍/ റസിഡന്‍സ്
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പി.ടി.ജോയ് 0471- 2517405 9400066555
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ്  സെക്രട്ടറി ശ്രീ. അൻവർ സാദത്ത് C. P. 0471-2517406 9020260264,
9526972978
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. സിജൻ.ജെ. ആലപ്പാട്ട് 0471-2517408 9447278042
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ഹനീഫ കെ. എഫ്. 0471-2517413 9895694845
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ഉബൈദുള്ള എ.സി 0471-2517409 8113030502
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ എം. 0471-2517410 9895346436
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ് എം.ടി. 0471-2517407 8891947247
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. അബ്ദുൾ ബഷീർ പി 0471-2517407 9446832944,7592952759
അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ. ഫർഷീദ് വി.പി. 0471-2517414 9895626515
മീഡിയ ഇൻചാർജ് ശ്രീ.ജലീൽ കൊല്ലം 8647868788,9605327245

 

വിവരാവകാശം

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീ. ഉബൈദുള്ള എ.സി
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
0471-2517409 ,8113030502
Email:ubaidullaacfin@gmail.com
അപ്പീൽ അതോറിറ്റി ശ്രീ. സിജൻ.ജെ. ആലപ്പാട്ട്
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
0471-2517408 9447278042
Email:alappatsijan@gmail.com