ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 01-06-2022 മലയാള മനോരമ 
2 03-06-2022 മാതൃഭൂമി 
3 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
4 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
5 03-06-2022 കേരളകൗമുദി
6 03-06-2022 ജനയുഗം 
7 03-10-2022 ദീപിക 
8      
9      
10