ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 01-06-2022 മലയാള മനോരമ 
2 03-06-2022 മാതൃഭൂമി 
3 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
4 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
5 03-06-2022 കേരളകൗമുദി
6 03-06-2022 ജനയുഗം 
7 03-10-2022 ദീപിക 
8 20-9-2022 ജനയുഗം 
9 18-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
10 15-12-2022 മാതൃഭൂമി 
11 22-12-2022 മാതൃഭൂമി 
12 23-12-2022 ദേശാഭിമാനി 
13 23-12-2023 കേരള കൌമുദി 
14 24-12-2023 ദേശാഭിമാനി 

 

15  09-02-2023  കേരള കൌമുദി 
16  15-02-2023  ദേശാഭിമാനി 
17 21-02-2023 മലയാള മനോരമ 
18 23-02-2023 മലയാള മനോരമ 
19 28-02-2023 കേരള കൌമുദി 
20 02-04-2023 മാതൃഭൂമി 
21 27-04-2023 മാതൃഭൂമി 
22 16-05-2023  മലയാളമനോരമ  
23 16-05-2023 ദേശാഭിമാനി 
24 16-05-2023 ദേശാഭിമാനി 
25 16-05-2023 കേരള കൌമുദി 
26 12-06-2023 ദേശാഭിമാനി 
27 17-06-2023  ദേശാഭിമാനി 
28 22-06-2023 ഹിന്ദു 
29

22-06-2023 

ജനയുഗം 
30 24-06-2023 കേരള കൌമുദി 
31 16-06-2023  മാതൃഭൂമി 
32 01-07-2023  മലയാള മനോരമ 
33 13 -07-2023   മലയാള മനോരമ 
34 17-07-2023  ദേശാഭിമാനി 
35 22 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50