ലഹരിവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താൻ അതിർത്തികളിൽ റെയിഡ് നടത്തും

ലഹരിവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താൻ അതിർത്തികളിൽ റെയിഡ് നടത്തും

ലഹരിവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താൻ അതിർത്തികളിൽ റെയിഡ് നടത്തും *സ്‌കൂൾ, കോളേജ് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കും ലഹരിവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന അതിർത്തികളിൽ റെയിഡും സ്‌കൂൾ, കോളേജ് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ […]

Kozhikode Chalappuram Government Ganapath Boys High School Mixed School

കോഴിക്കോട് ചാലപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഗണപത് ബോയ്സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ മിക്സഡ് സ്‌കൂള്‍

കോഴിക്കോട് ചാലപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഗണപത് ബോയ്സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ മിക്സഡ് സ്‌കൂള്‍ കോഴിക്കോട് ചാലപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഗണപത് ബോയ്സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ മിക്സഡ് സ്‌കൂളായി മാറ്റുവാന്‍ അനുമതി ലഭിച്ചു. വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള […]