വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ആധുനിക ഗ്യാസ് ഇന്‍സുലേറ്റഡ് 220 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ

വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിനായി കാട്ടാക്കട സബ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നും ഏകദേശം 20 കി.മീ ദൂരത്തില്‍ 220 കെ.വി ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ലൈന്‍ വൈദ്യുതി […]